Home >> EditorialCommittee

Editorial Committee of Transactions of Tianjin University

 
Chairman: 

LI  Jiajun(李家俊)

 
  
Vice Chairmen: 
HU Xiaotang(胡小唐)ZHONG Denghua(钟登华院士)
YUAN Yingjin(元英进) QIU Zurong(裘祖荣)
  

Consultants:

 
YU Guocong(余国琮院士)CAO Chusheng(曹楚生院士)
ZHOU Heng(周  恒院士)
  

Members:

 
BAI Haili(白海力)BAO Jianmin(包建民)
CHEN Guanyi(陈冠益)CHEN Qingyan(USA)
CHEN Yushu(陈予恕院士)DANG Jianwu(党建武)
GAO Feng(高  峰)HAO Hong(Australia)
JI Jing(季  静)JIA Hongjie(贾宏杰)
JIN Zhigang(金志刚)LI Guifang(李桂芳)
LI Minqiang(李敏强)LI Xiaoying(李小英)
LI Yali(李亚利)LI Yongdan(李永丹)
LI Zhongxian(李忠献) LU Guoquan(USA)
MA Jun’an(马军安)MA Xinbin(马新宾)
PENG Yigang(彭一刚院士)SONG Dawei(Australia)
WANG Jingkang(王静康院士)WANG Liqun(Canada)
WANG Shuxin(王树新)WANG Xinying(王新英)
WU Xuesong(UK)

YAN Yong(UK)

YANG Quanhong(杨全红)YAO Jianquan(姚建铨院士)
YAO Mingfa(尧命发)YE Shenghua(叶声华院士)
YU Jianxing(余建星)YU Yixin(余贻鑫院士)
ZHANG Chunting(张春霆院士) ZHAO Kang(赵 康)
ZHAO Naiqin(赵乃勤)ZHAO Xinwei(赵新为)
  

Chief Editor:

 

LI Jiajun(李家俊)

 
  

Executive Chief Editor:

 

QIU Zurong(裘祖荣)