PDF下载 分享
[1]崔之进.“津门画派”艺术特征初探[J].天津大学学报(社会科学版),2009,(2):166-171.
 CUI Zhi-jin.Aesthetic Characters of “Tianjin School of Painting”[J].Journal of Tianjin University(Social Sciences),2009,(2):166-171.
点击复制

“津门画派”艺术特征初探

备注/Memo

收稿日期:2008-06-20.作者简介:崔之进(1980— ),女,博士研究生. 通讯作者:崔之进,cuizhijin@yahoo.com.cn.

更新日期/Last Update: 2009-03-15