《纳米技术与精密工程》 2018年4期   
 Haosen Shi 1, Youjian Song 1, Runmin Li, Yuepeng Li, Hui Cao, Haochen Tian, Bowen Liu, Lu Chai, Minglie Hu
2018年4期 [205-217][摘要](124)[pdf 3875 KB] (643)
 Amin Dadgari a, Dehong Huo a, David Swailes b
2018年4期 [218-225][摘要](40)[pdf 1762 KB] (51)
 Ali Khaghani , Kai Cheng
2018年4期 [226-235][摘要](41)[pdf 4315 KB] (856)
 Haihang Cui , Rui Ma, Li Chen, Hongyan Zhang
2018年4期 [236-241][摘要](39)[pdf 850 KB] (47)
 Hongmin Pen a,, Jianhua Guo b, Zizhen Cao a, Xianchong Wang a, Zhiguo Wang c
2018年4期 [242-247][摘要](33)[pdf 2309 KB] (49)
 Xiaoyan Wang, Ran Zheng, Yanpeng Wu, Jianbo Sun, Jun Zhong, Long Wang, Miaomiao Wang
2018年4期 [248-257][摘要](753)[pdf 2774 KB] (50)