《纳米技术与精密工程》 2018年1期   
Chen Jinping, Pei Junyan, Xu Zongwei
2018年1期 [1-8][摘要](6)[pdf 2529 KB] (1) [ HTML ]
Hu Xiaodong1, Han Jing 1, Xu Linyan1, Qian Shuangbei1, Guo Tong1, Wu Sen1, Liu Yanan2, Jiang Zhongyi2
2018年1期 [9-15][摘要](2)[pdf 1880 KB] (1)
Liu Qinggang,Xie Xian,Qin Zirui,Lang Yaopu
2018年1期 [16-22][摘要](3)[pdf 1567 KB] (1)
Pang Zongqiang, Zhang Yue, Zhou Zeqing, Rong Zhou
2018年1期 [23-27][摘要](3)[pdf 1090 KB] (1)
Cao Yue, Fang Fengzhou
2018年1期 [28-33][摘要](3)[pdf 1472 KB] (1)
Feng Yuanming1,2,3, Lin Jie1,2, Guo Yu1,2, Sa Yu1,2, Lü Yangsheng1,2
2018年1期 [34-40][摘要](3)[pdf 1922 KB] (1)
Wang Liyao1, Wang Yi1, Chen Xiaodong1, Zhao Cong1, Zhang Jiachen1, Jia Zhongwei2 , Chen Xiangzhi3 , Yu Daoyin1
2018年1期 [41-47][摘要](3)[pdf 1728 KB] (2)
Wang Baozhu1, Li Wenjuan1, Peng Kai2, Wang Qiang1, Li Meili1
2018年1期 [49-53][摘要](3)[pdf 1519 KB] (1)
Li Yuxi1, Li Yanning1, Wei Yaxu1, Wu Sen1, Hu Chunguang1, Sun Lidong2, Hu Xiaotang1
2018年1期 [54-58][摘要](3)[pdf 1772 KB] (1)
Yu Yifei, Li Jian
2018年1期 [73-78][摘要](2)[pdf 1464 KB] (0)
Zhou Xinli1, Li Xingfei1,Wu Tengfei1,Ji Yue2
2018年1期 [79-25][摘要](1)[pdf 1642 KB] (0)
Jiang Xue1, Chen Xiaodong1, Wang Liyao1, Wang Yi1, Zhang Lili2, Wang Bangmao2, Yu Daoyin1
2018年1期 [86-92][摘要](2)[pdf 1630 KB] (0)
Wu Bowen1, Zhang Fumin1, Qu Xinghua1, Zhang Tong1, Pei Bing2
2018年1期 [93-100][摘要](2)[pdf 1961 KB] (0)
Wu Bin, Liu Xin, Xing Xiukui, Yang Fengting
2018年1期 [101-105][摘要](3)[pdf 1307 KB] (0)